Åpenhetsloven

Kontakt oss

Åpenhetsloven
RMB-AS er omfattet av åpenhetsloven. Lovens formål er:

«Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggendemenneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

 

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

RMB-AS er en bedrift som yter bygg og anlegg tjenester til hovedentreprenører og tiltakshavere i Norge med nedslagsområde på Østlandet. Vårt hovedfagområde er tømrertjenester samt rivearbeider, vi utfører også noe grave og grunnarbeider. Arbeidstokken består av 80 egne ansatte fra flere nasjoner og det inngås av og til under entrepriser der dette er hensiktsmessig. Vi har et lederteam med god kunnskap om faget og som er språklig sterke med gode kommunikasjonsevner.  

 

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

RMB-AS var tidligere ikke omfattet av åpenhetsloven. Den er blitt en del av vårt arbeid fra 2023 og styre er informert om sine plikter. Det er daglig leder som er ansvarlig for oppfølging og etterlevelse av loven.

Det er etablert dokumenter i vårt styringssystem som skal ivareta våre forpliktelser iht. loven. De viktigste dokumentene er

 • Etiske retningslinjer
 • Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold
 • Skjema for varsling av kritikkverdige forhold
 • Innkjøpsrutiner
 • Skjema for leverandør erklæring
 • Rutine for påseplikt
 • Erklæring om solidaritetsansvar

Rapportering av vårt arbeid vil bli innlemmet i årsberetning og publisert på våre hjemmesider.

 

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har er det ikke avdekket eller funnet vesentlige risiko for negative konsekvenser:

Kriterier lagt til grunn for en risikovurdering er:

 • Produkt eller tjeneste
 • Region for leveranser og produksjon
 • Kjennskap til leverandør
 • Sertifiseringer

Risikovurdering av våre leverandører viser ingen direkte brudd på menneskerettigheter eller anstendig arbeidsforhold. Det kan forekomme noen typer produkter der det kan synes en økt risiko for brudd på regelverket lenger ned i leverandørkjeden.

 

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

Der det er en mulig risiko for negative konsekvenser er det ønskelig å kommunisere egne retningslinjer for å påvirke til korrigerende tiltak eller endringer. Kjøre en behovsanalyse av produktet eller tjenesten for å se om det kan erstatte med noe som er mer i tråd med våre etiske retningslinjer.

 

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:

Det vil bli gjort en utvelgelse blant de største leverandørene våre for å bli hovedleverandør, der det foreligger ingen eller minimal risiko for brudd på lovverket. Resterende leverandører som vi bruker jevnlig vil også bli vurdert og eventuelt nye større leverandører skal aktsomhetsvurderes før det inngås nye avtaler.